Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2011-10-18

En tillåtande arbetsmiljö är viktig för den psykosociala hälsan

Den psykosociala arbetsmiljön kan bidra till utmattningstillstånd, men också hindra återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av burnout. Det visar en avhandling vid Umeå universitet.
 
En tillåtande arbetsmiljö är viktig för den psykosociala hälsan
Långtidssjukskrivna patienter med utmattningssyndrom vid stressrehabiliteringen på Norrlands universitetssjukhus har studerats för att undersöka arbetets påverkan på återgång i arbete.
 
Att ha låg kontroll över sin arbetssituation och att använda så kallad dold coping på arbetet, det vill säga att inte visa vad man känner i stressfyllda situationer, ökar risken för fortsatt sjukskrivning.
 
Sofia Norlund vid Umeå universitet förklarar att hur vi hanterar stress på jobbet även kan spela en roll när vi ska återgå i arbete efter sjukskrivning.
 
– Om arbetsklimatet inte är tillåtande finns det en risk att vi håller våra känslor och tankar för oss själva, vilket varken gynnar arbetsmiljön eller vår hälsa. När de sjukskrivna ska tillbaka till arbetet kan ett dåligt psykosocialt arbetsklimat både försvåra arbetsrehabiliteringen och förlänga sjukskrivningen. Det är viktigt att alla aktörer tar sitt ansvar och att den sjukskrivne får stöd i att uttrycka sina behov på ett tydligt sätt, säger Sofia Norlund.
 
När personer med utmattningssyndrom beskriver sina förutsättningar att återgå i arbete lyfts två aspekter fram: deras upplevda egna resurser och stödet från andra.
 
För att kunna arbeta igen efter en längre tids sjukskrivning krävs att personen själv har nödvändiga resurser och insikter i varför han eller hon har blivit sjuk. Samtidigt är det viktigt att dessa personer känner stöd från andra, inte minst chefen på jobbet. Stöd från andra kan direkt underlätta arbetsåtergången men också indirekt hjälpa personen att själv utveckla de resurser som krävs för att komma tillbaka i arbete.
 
Avhandlingen undersöker även hur den psykosociala arbetsmiljön och andra arbets- och livsstilsfaktorer påverkar graden av utmattning bland friska arbetande personer i länen Västerbotten och Norrbotten. Kvinnor har en högre nivå av utmattning än män, men hälften av skillnaden kan förklaras av olika arbets- och livsstilsfaktorer.
 
– Vi fann fler arbetsrelaterade faktorer som påverkade utmattningsnivån hos kvinnor än hos män. Bland annat fann vi att kvinnor med lägre socioekonomisk position och de som arbetar med ”ting” kände sig mera utmattade, säger Sofia Norlund.
 
Även förändringen i upplevd utmattning under en 5-årsperiod (2004-2009) har studerats. Att ha en konstant ansträngd arbetssituation med höga krav och låg kontroll leder till ökad utmattning. En ökad risk för arbetslöshet och ett ökat missnöje över den egna ekonomiska situationen kan också kopplas till ökad grad av utmattning.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
2017-04-06 23:22:21 - Madeleine
Instämmer helt
De flesta chefer är dåliga inom personal ledar ansvar. Numera ska enligt arbetsmiljölagen psykisk och psykosocial arbetsmiljö anses som lika viktigt som fysisk arbetsmiljö. Jag har haft chefer som är inkompetenta inom till och med samtliga områden inom arbetsmiljö. Det är inställningen det oftast beror på om det ändå inte händer något från chefens sida. Det finns bra chefer men vanligt är att fel personer blir chefer. Det finns ofta inget patos från hjärtat att leda MÄNNISKOR. Inom vård och omsorg betyder personalen inte ett skit. Vi är så utbytbara. Helt sant. De har lättare för att hantera de s.k tysta mössen, fjäskarna och de som inte vågar att stå upp för saker och säga ifrån. Jag har sett en del genom åren. Tyvärr så skulle jag på stående fot kunna föreläsa om dåliga chefer... Numera har jag sänkt mina förväntningar. Många människor med utmattnings syndrom sjukskriver sig inte. De bara biter ihop.
 
2012-06-14 10:46:42 - Lotta
Vårdvalet
Orsaken till ohälsa på min arbetsplats är den skiftning i samhället som gör att fokus nu finns på att ta så många patienter som möjligt, istället för att ge god vård. Det känns otryggt att patienter bara ses som en inkomstkälla, och jag blir själv väldigt stressad av att inte ha möjlighet att hinna ge ett mänskligt bemötande. Vårdval Stockholm sänker ersättningar gång på gång och premierar rika och friska. Tack Filippa!
 
2012-04-12 18:43:31 - Margareta
Håller med
Jag håller med ovanstående. Om det fanns en större kunskap bland chefer om vad utmattningssyndrom är och vilka varningssignaler man ska hålla utkik efter skulle det garanterat bli färre långtidssjukskrivningar. Alltför många vill bli chefer pga personlig prestige och är usla på personalvård.
 
2012-03-10 00:23:34 - pauline
orsaken till dålig arbetsmiljö
Orsaken till dålig arbetsmiljö, stress och utmattningsdepressioner som följs av långvariga sjukskrivningar är dåliga och inkompetenta ledare/chefer som inte tar tag i problematiken från början utan låter det gå i tron om att det ordnar någon annan/andra
 
Kommentera denna artikel