Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2008-03-07
Uppdaterad: 2015-07-31

Stora hälsovinster med tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare

Frånvaron är tre gånger lägre i företag som rekryterar sina chefer internt och som värderar ledaregenskaper som social kompetens, utöver förmågan att producera. Detsamma gäller företag som satsar på att få delaktiga medarbetare.
 
Stora hälsovinster med tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare
Det visar en ny studie som har undersökt faktorer som har en positiv effekt på sjukfrånvaron. Studien har genomförts av forskare vid Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa och Karolinska Institutet.
 
– De här företagen har tydligare strategier för ledarskap och tar i större utsträckning till vara personalens idéer om hur organisationen kan förbättras. För dem är det är självklart att medarbetarna är delaktiga i det kontinuerliga förbättringsarbete, säger Magnus Svartengren, professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Arbets- och miljömedicin inom Centrum för folkhälsa.
 
Kompetensutvecklingen i dessa företag styrs inte enbart av verksamhetens behov, utan ses även som personlig utveckling. Rekryteringen sker oftare internt och karriärvägarna är tydligare. Vid rekryteringen finns genomtänkta strategier för att få personal som passar in i organisationen.
 
– Det är naturligtvis viktigt att anställa personal som har rätt kompetens. Men att trivas i gruppen och acceptera och dela företagets värderingar är minst lika viktigt, säger Magnus Svartengren.
 
Andra faktorer som påverkar sjukfrånvaron är ledningens inställning till öppna diskussioner och förmågan att ta emot kritik från personalen. I företag med låg sjukfrånvaro har ledningen oftare direktkontakt med medarbetarna.
 
Genom att gå runt på arbetsplatsen, eller att ha frekvent telefonkontakt, skapas en närhet till personalen. Detta ger ledningen en bättre inblick i vad som händer i organisationen.
 
– Att planera verksamheten långsiktigt och att dra nytta av tidigare erfarenheter ger också positiva effekter på sjukfrånvaron, säger Magnus Svartengren.
 
Friska företag är bättre på att:
 • Se till att företagets värderingar är välkända för alla.
   
 • Planera verksamheten långsiktigt, baserat på tidigare erfarenheter och på företagets historia.
   
 • Vara tydliga med vilket ansvar ledarna har, vad som krävs och förväntas av dem.
   
 • Värdera social kompetens, utöver förmågan att producera, vid rekrytering av ledare.
   
 • Rekrytera ledare och medarbetare internt – och att ha tydliga karriärvägar inom företaget.
   
 • Rekrytera personal efter var de passar in i organisationen och inte enbart efter kompetens.
   
 • Se till att de anställda känner till sina befogenheter och begränsningar.
   
 • Se medarbetaren som en resurs – att inte låta kompetensutveckling styras enbart efter verksamhetens behov utan att den även ses som en utveckling för den anställda.
   
 • Få medarbetarna delaktiga i förändringsarbetet och att ta tillvara på deras idéer.
   
 • Värdesätta informella informationsvägar och ha direkt kontakt med medarbetarna för att få veta vad som händer i organisationen.
   
 • Vara öppna för diskussion och kritik och ha en positiv attityd till att lösa problem.
   
 • Ha strategier och policies för sjukfrånvaron och att vara insatta i hur många som är korttids- respektive långtidssjukskrivna och varför.
 •  
  Ytterligare information »
   
  Fakta:
  Fakta om Hälsa och framtid
   
  Studien, som ingår i forskningsprojektet Hälsa och framtid, har undersökt vilka faktorer som utmärker friska företag.
   
  Drygt 200 intervjuer har gjorts vid 38 privata företag som har fler än 75 anställda. Företagen är spridda över hela landet och representerar alla branscher.
   
  Hälften hade en påtagligt låg långtidssjukfrånvaro och resten hade en genomsnittlig långtidssjukfrånvaro.
   
  Hälsa och framtid består av fyra delstudier och pågår 2005–2008. Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala universitet driver projektet som stöds av AFA Försäkring, Alecta, Axel Johnson AB, Carl Bennet AB, Företagarna, LO, Metall, PTK, Sif, SACO, Svenskt Näringsliv, TCO, Teknikföretagen och Volvo AB. Det finansieras av AFA Försäkring, Alecta, Axel Johnson AB, Carl Bennet AB och Volvo AB.
   
   
  Kommentarer på denna artikel
   
  Inga kommentarer har skrivits än
  Kommentera denna artikel