Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/11/2013

Effektivt ledarskap kräver stabila arbetsrelationer

Ett visionsbaserat ledarskap där ledaren agerar förebild för att inspirera och motivera personalen bidrar till positiva attityder och välmående bland personalen. Men för att ledaren ska kunna påverka personalen i positiv riktning krävs stabila relationer på arbetsplatsen.
 
Effektivt ledarskap kräver stabila arbetsrelationer
Den aktuella studien är utförd inom socialtjänsten med fokus på ett transformellt ledarskap. Transformellt ledarskap bygger på att ledaren med hjälp av visioner och genom att vara en förebild inspirerar personalen att prestera utöver förväntan.
 
Tidigare studier har visat att transformellt ledarskap leder till ökad prestation och välmående.
 
– Min analys visar att detta kan bero på att ledaren verkligen påverkar arbetsklimatet, då upplevelsen av ett innovativt klimat som berikar förklarade varför ett transformellt ledarskap gav högre skattningar av välmående säger Susanne Tafvelin.
 
Studierna som bygger på enkäter med personal och intervjuer med chefer identifierar även faktorer som kan underlätta och öka effekten av ledarskapet.
 
– Anställda som hade arbetat under en transformell ledare under en längre tidsperiod, mer än 1,5 år, upplevde högre engagemang och rolltydlighet än anställda som haft en transformell ledare kortare tid eller haft en ledare som inte var transformell. Detta visar på vikten av tid och fördelen med att låta chefer leda samma personalgrupp under en längre tidsperiod.
 
Studierna visar även att personal som upplevde socialt stöd från kollegor i kombination med en transformell ledare var de som var mest engagerade i sitt arbete.
 
– Personalen spelar en viktig roll i ledarskapsprocessen. Socialt stöd tar tid att utveckla och även här pekar resultaten på vikten av stabila relationer i arbetslivet, säger Susanne Tafvelin.
 
Faktorer som kan hindra chefer från att utöva ett transformellt ledarskap identifierades också. En intervjustudie med nyrekryterade chefer visar att dessa chefer visserligen strävade efter ett transformellt ledarskap men upplevde att en hierarkisk organisationsstruktur, återkommande organisationsförändringar och bristande arbetsmiljö för cheferna hindrade dem från att utöva det ledarskap man tänkt sig.
 
Resultaten visar även att dessa hinder istället resulterade i ett passivt och frånvarande ledarskap bland de intervjuade cheferna.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel