Radonbesiktning hemma

Under en radonbesiktning hemma kan man få hjälp att undersöka radonhalterna på plats och få förslag på lämpliga åtgärder efter undersökningen är klar. Besiktningsmän kan ge en förståelse för hur radon tränger in och hur det kan saneras. För att genomföra besiktningen behövs rapporten från radonmätningen, en ritning av bostaden och en beskrivning av byggnaden. Tillgång till golvbrunnar, vattenledningar, elektricitet och inspektionsluckor är också nödvändigt för att kunna utföra besiktningen.

Radon är en farlig gas som kan orsaka cancer i lungorna och luftvägarna. Om man utsätts för höga nivåer av radon under en längre tid ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, och det kan orsaka cirka 500 fall av lungcancer per år. I Sverige är det uppskattat att cirka 400 000 bostäder har radonhalter som överstiger gränsvärdena. Radon kan komma in i bostäder från tre olika källor, inklusive marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och dricksvatten från bergborrade brunnar.

För att upptäcka radon i en inomhusmiljö är det nödvändigt att göra en radonmätning. I Sverige är gränsvärdet för högsta tillåtna radonhalt inomhus 200 bq/m3. För att erhålla ett pålitligt resultat och årsmedelvärde, rekommenderas att radonmätningen görs under minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Radonhalten kan variera under dygnet och över årstiderna på grund av temperatur- och vindförhållanden samt ventilationssystemets funktion och användning av vädring. Därför är det viktigt att mäta under en längre tidsperiod för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde, där en längre mätning ger mer exakt resultat. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har en högre radonhalt än referensnivån på 200 bq/m3.

Det rekommenderas att radonhalten mäts vid husköp, vid om- eller tillbyggnation, vid ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid husbygge och om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Relaterad information
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

You might like