Radon i hemmet

Radon, en osynlig och luktfri gas, är en potentiell hälsofara som kan tränga in i våra hem från marken, byggmaterial och till och med via hushållsvattnet. För att säkerställa en hälsosam boendemiljö och minimera risken för lungcancer är regelbundna radonmätningar i hemmet avgörande.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller i marken. Det tränger in i våra hem genom otätheter i grundkonstruktionen, sprickor i väggar eller golvet och kan även frigöras från vissa byggmaterial. Radon kan nå farliga nivåer inomhus som potentiellt kan skada hälsan.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att regelbundet mäta radonhalten i ditt hem. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer, och i Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Genom att genomföra regelbundna radonmätningar kan du identifiera eventuella problem och vidta åtgärder för att skapa en säkrare boendemiljö.

En radonmätning utförs med radondosor, små enheter som placeras i olika delar av hemmet. Mätningen bör göras under eldningssäsongen, mellan oktober och april, och pågå under minst två månader för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Dosorna placeras enligt medföljande instruktioner och skickas sedan till ett ackrediterat laboratorium för analys. Efter någon vecka får du en mätrapport som visar om ditt hem har förhöjda radonhalter.

I bostäder och allmänna lokaler gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Om mätningen visar att radonhalten överstiger detta värde, krävs åtgärder för att minska exponeringen.

Att mäta radon i hemmet är en kostnadseffektiv och enkel process. Mätdosor från ackrediterade laboratorier kan enkelt beställas online. 

Regelbundna radonmätningar är ett viktigt steg för att säkerställa en hälsosam boendemiljö och minska risken för lungcancer. Genom att vara medveten om radon och vidta åtgärder när det behövs, kan du skapa ett säkrare hem för dig och din familj. Beställ din radonmätning idag och ta det första steget mot en tryggare boendemiljö.

Relaterad information

Die Gefahren von Radon sind nicht unmittelbar erkennbar, da man Radon weder sehen, schmecken noch riechen kann. Aber eine erhöhte Belastung durch Radon bringt eine ungemein hohe Gefahr für Lungenkrebs. Um Radon messen zu können sind spezielle Radon Messgeräte erforderlich. Nur einer Radonmessung kann Aufschluss darüber geben, ob eine Gefahr von Radon ausgeht. Insofern eine erhöhte Radonbelastung gemessen wurde, sollten unbedingt geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um sich vor den schädlichen Auswirkungen von Radon zu schützen.

You might like