Radonmätning – hyresrätt

Undrar du vad som gäller när du bor i en hyresrätt och vill genomföra en radonmätning? Är det hyresvärden eller hyresgästen som ansvarar för mätningen, och vad ska man göra om bostaden behöver radonsaneras? Här får du svar på dina frågor.

I en hyresrätt är det fastighetsägaren som har ansvaret för att genomföra radonmätning och eventuell radonsanering. Enligt miljöbalken (9 kap. 9 §) är hyresvärden skyldig att se till att radonhalten i inomhusluften inte överstiger 200 Bq/m3 och att ha rutiner för att förebygga hälsoproblem.

Radon kan bara upptäckas genom mätning och att exponeras för höga radonhalter under en längre tid ökar risken att utveckla lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är radon orsaken till cirka 500 fall av lungcancer årligen i Sverige. Det är därför viktigt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att minimera risken för lungcancer.

Om du är osäker på om din bostad är drabbad av radon eller har frågor kring ämnet, kan du ta kontakt med din hyresvärd eller kommunen för att få hjälp. Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken och är ansvarig för att undersöka potentiella hälsorisker i bostäder. Som en del av detta ansvar kan kommunen kräva att hyresvärden genomför en radonmätning om det behövs. Om din hyresvärd inte vill ge dig information så kan du kontakta Hyresgästföreningen för hjälp. De kan ge dig tips och råd om hur du kan hantera situationen.

För att säkerställa ett tillförlitligt årsmedelvärde av radonhalten bör en långtidsmätning (radonmätning) utföras under eldningssäsongen som varar från den 1 oktober till den 30 april. En långtidsmätning, som pågår i minst 60 dagar, anses vara det säkraste sättet att mäta radonhalten på.

Att hålla radonhalterna under det nationella rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3 är viktigt för att minska hälsoriskerna i fastigheter, och det är därför viktigt att kontinuerligt övervaka och planera för att säkra låga halter. Fastighetsägare bör vidta åtgärder för att hålla radonhalten så låg som möjligt. Om radonhalterna överstiger gällande gräns- och riktvärden, bör en utredning (radonbesiktning) göras för att ta reda på orsakerna till de förhöjda halterna.

You might like